Best Kept Secret Festival

June 12-13-14, 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FRIENDLY FIRE B.V. STATUTAIR GEVESTIGD TE WINGERDWEG 4, 1031 CA AMSTERDAM (KvK-nummer: 30251806, BTW-nummer: NL8202.86.710.B01), VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET EVENEMENT ‘BEST KEPT SECRET’ EN/OF ANDERE DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen van vooropgezette tent accomodaties via de website (www.bestkeptsecret.nl/accomodaties) en de aanschaf van alle toegangs- en campingtickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (waaronder naast het festivalterrein tevens de camping of het vakantiepark, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De organisatie van het evenement en/of de beheerders van de evenementlocatie, waaronder de camping, het resort of het vakantiepark kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (waaronder bestkeptsecret.nl/info) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2 Aanschaf tickets
2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

Artikel 3 Tickets en toegang
3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie. De parkeerterreinen van het evenement zijn slechts toegankelijk voor voertuigen van bezoekers in het bezit van een  geldig toegangsbewijs tot het evenement.

3.3 CTS Eventim Nederland B.V. (eventim.nl) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider voor de wereld. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie, de ticketingprovider en de officiële verkooppunten van de ticketingproviders. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op te leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

3.8 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

Artikel 4 Aanschaf Accommodaties Webwinkel
4.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van vooropgezette tent accommodaties (festitenten, festipi’s, festihutten, kartenten, groepstenten, The Who tent, Elvis Boutique tent, Kapi Tip-up Luxe tent en camper/caravanplaatsen) in de webwinkel (bestkeptsecret.nl/accommodation) van Best Kept Secret komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer producten is geplaatst in de webwinkel en is afgerekend.

4.2 De bezoeker ontvangt na verwerking van de betaling een voucher voor de bestelling. De levering van de bestelling vindt plaats op locatie en bij aanvang van het evenement.

4.3 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

4.4 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of bijbehorende producten wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor de producten hoger liggen dan de door de organisatie in de webwinkel getoonde prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

4.5 De accommodatie vouchers worden ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de huurprijs voor de accommodatie is voldaan. Na ontvangst van de vouchers dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte vouchers door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de vouchers worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een voucher bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat de voucher daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

Artikel 5 Accommodaties en toegang
5.1 De bezoeker (inclusief medebewoners van de accommodatie) die een accommodatie (festitenten, festipi’s, festihutten, kartenten, groepstenten, The Who tent, Elvis Boutique tent, Kapi Tip-up Luxe tent en camper/caravanplaatsen) heeft besteld via de webwinkel (bestkeptsecret.nl/accommodation) dient bij het betreden van de accommodatie te beschikken over een geldig Weekendticket (incl Camping) voor het evenement en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst van de camping bij het evenement tegen inlevering van een voucher toegang tot de accommodatie.

5.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor de accommodatie en inrichting en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of vermissing van de accommodatie en/of inrichting. De bezoeker betaalt bij het aangaan van de huurovereenkomst een borgbedrag. Dit bedrag wordt geretourneerd indien de accommodatie in nette staat wordt opgeleverd. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten van de accommodatie zullen eventuele kosten verrekend worden met de borg. Indien de schade of extra kosten meer bedragen dan het betaalde borgbedrag, worden deze meerkosten eveneens in rekening gebracht. Roken, BBQ of open vuur is niet toegestaan in de accommodatie.

5.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

5.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de accommodatie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

6.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

6.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

6.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing evenement
7.1       De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

7.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Artikel 8 Huisregels
8.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

8.2 Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.

8.3 Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.

8.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

8.5 Bij betreding van het evenement zal de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

8.6 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn niet toegestaan.

8.7 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

8.8 De volgende zaken mogen niet worden meegenomen op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, blik, camelbaks, huisdieren, (klap) stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs (hieronder vallen ook lachgaspatronen en -openers), vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas) en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Herbruikbare waterflessen zoals doppers en bidons zijn leeg toegestaan, maar plastic wegwerpflesjes zijn alleen toegestaan zonder dop. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald, illegale zaken worden aan de politie overhandigd. Bezoekers aan het evenement kunnen bij de ingang worden gecontroleerd/gefouilleerd. Bezoekers die weigeren hieraan mee te werken kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.

8.9 De organisatie stelt hardplastic statiegeldbekers ter beschikking om drinkwaren te consumeren. Deze statiegeldbekers zijn uitsluitend gedurende het Evenement op het festivalterrein in te leveren. Het statiegeld wordt door middel van zogenaamd ‘retour pinnen’ elektronisch aan de bezoeker overgemaakt. Statiegeld wordt niet in contant geld uitgekeerd. De organisatie accepteert per bezoeker de inlevering van maximaal 20 statiegeldbekers tegelijkertijd.

8.10 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

8.11 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Artikel 9 Cashless event
9.1 Het Evenement is een zogenaamd ‘cashless event’. Betaling met contact geld is niet mogelijk. Bezoekers kunnen gedurende het evenement op de evenementlocatie uitsluitend met PIN of creditcard betalen voor de door de organisatie aangewezen cateraars, merchandise- en marktverkopers aangeboden etens-, en drinkwaren (consumpties) en (merchandise)producten, alsmede tabakswaren.

9.2 De organisatie is gerechtigd, maar niet verplicht, om op de evenementenlocatie ten behoeve van bezoekers die niet over een pinpas of een creditcard beschikken dan wel voor bezoekers wiens pinpas of creditcard niet deugdelijk werkt, een kassalocatie in te richten, bij welke kassa deze bezoekers een door de organisatie aan hen ter beschikking te stellen betaalpas met contact geld kunnen opwaarderen. Een dergelijke betaalpas kan worden opgewaardeerd tot een tegoed van € 50,– of € 100,–.

9.3 De bezoeker die door de organisatie in het bezit is gesteld van een betaalpas, dient misbruik of gebruik door derden van de betaalpas te voorkomen. In geval van verlies of diefstal komt het risico van gebruik of misbruik tussen het moment van verlies van de feitelijke beschikking over de betaalpas en het moment van het blokkeren uitsluitend voor rekening van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van misbruik, verlies of diefstal van betaalpassen, maar ook niet voor enige schade als gevolg van misbruik, verlies of diefstal van de pin-, creditcardpassen  of contact geld van bezoekers.

9.4 Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalpas, pin-, en creditcardpassen stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens
10.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (bestkeptsecret.nl/privacy-statement/) te raadplegen is.

10.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

10.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Friendly Fire geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

10.5 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

10.5 Ten behoeve van  de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.